Editors

Editor-in-Chief

Mu-Chen Chen

National Yang Ming Chiao Tung University 

 

Executive Editors

Data science

Yung-Ming Li
Hao-Chun Chuang
Chih-Fong Tsai

National Yang Ming Chiao Tung University
National Chengchi University
National Central University

 

Information Management

Yung-Ming Li
Chih-Feng Tsai

National Yang Ming Chiao Tung University
National Central University

 

Decision science

Jiuh-Biing Sheu

National Taiwan University

 

Operation Management

Jin-Li Hu
Hao-Chun Chuang

National Yang Ming Chiao Tung University
National Chengchi University

 

Marketing

Hung-Chang Chiu

National Tsing Hua University

 

Strategic Management

Chieh-Peng Lin

National Yang Ming Chiao Tung University

 

Human Resource Management

Chieh-Peng Lin

National Yang Ming Chiao Tung University

 

Finance

Pin-Huang Chou

National Central University

 

Editorial Board

Tswen-Gwo Wang
Jyh-Shen Chiou
Chun-Cheng Lin
Bou-Wen Lin
Robin K. Chou
Chen-Lung Chin
Yenchun Wu
Chi-Cheng Wu
Mei-Chih Hu
Yen-Liang Chen
Tin-Chih Toly Chen
Long-Sheng Chen
Yu-Chung Tsao
Chia-Yu Hsu
Chia-Lin Hsu
Yeu-Shiang Huang
Hsin Hsin Chang
Yi-Ying Chang
Jin-Feng Uen
Taho Yang
Shu-Jung Yang
Hsin-Min Lu
Chen-Fu Chien
Chih-Ping Wei

National Central University
National Chengchi University
National Yang Ming Chiao Tung University
National Taiwan University
National Chengchi University
National Chengchi University
National Taiwan Normal University
National Sun Yat-sen University
National Tsing Hua University
National Central University
National Yang Ming Chiao Tung University
Chaoyang University of Technology
National Taiwan University of Science and Technology
National Taiwan University of Science and Technology
Fu Jen Catholic University
National Cheng Kung University
National Cheng Kung University
National Taiwan University of Science and Technology
National Yang Ming Chiao Tung University
National Cheng Kung University
National Taiwan University
National Taiwan University
National Tsing Hua University
National Taiwan University

 

 

 

 

 

This website is sponsored by
Research Institute for the Humanities and Social Sciences, National Science and Technology Council.

Scroll to Top