Journal of Management and Systems

 

Published by:
The Business Administration Association of R.O.C.
Institute of Business and Management, NYCU

 

The Editorial Committee:
Editor-in-Chief:Mu-Chen Chen
Executive Editors:Yung-Ming Li, Hao-Chun Chuang, Chih-Fong Tsai, Jiuh-Biing Sheu, Jin-Li Hu, Hung-Chang Chiu, Chieh-Peng Lin, Pin-Huang
Assistant:Chun-Shan Tai, Hui-Huang Tien
Contact Information:
Tel: 02-2349-4930 / 02-2381-2386#57630
Fax: 02-2349-4911
E-mail: jms@cc.nctu.edu.tw
Address: 118, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Taipei City 100-44, Taiwan

 

 

 

 

This website is sponsored by
Research Institute for the Humanities and Social Sciences, National Science and Technology Council.

Scroll to Top